Choď na obsah Choď na menu
 

Voľba hlavného kontrolóra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Šávoli uznesením č. 6/2019 zo dňa 10.01.2019, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Šávoľ a určuje deň konania voľby na 20.02.2019 o 10.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šávoli Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času s nástupom do pracovného pomeru od 01.04. 2019. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Šávoľ prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 06.02.2019 do 15.00 hod. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 2. iné predpoklady: a. bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b. odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom. Náležitosti a prílohy prihlášky: 1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj), 2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície. V Šávoli, dňa 11.01.2019 .................... Július Ferencz starosta obce
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.