Choď na obsah Choď na menu
 

Voľba hlavného kontrolóra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Šávoli uznesením č. 6/2019 zo dňa 10.01.2019, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Šávoľ a určuje deň konania voľby na 20.02.2019 o 10.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šávoli Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času s nástupom do pracovného pomeru od 01.04. 2019. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Šávoľ prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 06.02.2019 do 15.00 hod. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 2. iné predpoklady: a. bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b. odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom. Náležitosti a prílohy prihlášky: 1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj), 2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície. V Šávoli, dňa 11.01.2019 .................... Július Ferencz starosta obce
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Neaktuálny komentár

(pocsapeter@gmail.com, 13. 2. 2020 11:27)

Dobrý deň, prepáčte, na stránek je dátum r.2019 - ospravedlňujem sa, Je to neaktuálne. Môžete zmazať komentár, dopyt. Ďakujem

„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“

(pocsapeter@gmail.com, 13. 2. 2020 11:25)

Dobrý deň prajem, nezaregistroval som včas vypísané výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra. Je ten termín na doručenie prihlášok už nemenný, záväzný, t.j. už nie je možnosť sa prihlásiť na výberové konanie? Mal by som eventuálne záujem. Ing. Peter Pócsa z Fiľakova (tel.: 0908789053)