Choď na obsah Choď na menu
 

Výberové konanie hlavného kontrolóra v obci Šávoľ

1. 2. 2013
Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ Obecné zastupitel'stvo v Šávoli v súlade s § 18a, ods, 4 a ods.8 písm.a, zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupitel'stva v Šávoli vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Šávoľ na deň 08.03.2013 Požadované podmienky: -ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, - súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podl'a §7 ods,1 a 2 Zákona č.428l2 a 02 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účel vykonania vol'by hlavného kontrolóra -úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní -výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. - min 5-ročná prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy -profesijný životopis s prehl'adom doterajšej praxe. Všeobecne podmienky: -hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov -je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,ktorému 1x polročne podáva správu o svojej činnosti -vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencie obce Vypracúva odborné stanoviská: -k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce,pre schválenie OZ -výsledky kontroly prekladá OZ Pracovný úväzok: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslat 'v termíne do 06.03.2013,do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad, Šávoľ č. 220, 985 41 Šávoľ, . alebo osobne odovzdat' na Obecnom úrade v Šávoli v zatvorenej obálke. Na obálku uviesť: ,,Výberové konanie hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" V Šávoli, dňa 01.02.2013 Július Ferencz starosta obce
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.